Hoşgeldin, ziyaretçi! [ Kayıt Et | Giriş YapRSS Feed

Becayiş Nedir?

Becayiş Nedir ?

Becayiş Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan, aynı unvan ve sınıfta bulunan memurların karşılıklı olarak yer değiştirmesidir.
Becayişin Yasal Dayanakları Nelerdir ?

657 sayılı kanunun becayişle ilgili maddesi
“Karşılıklı Olarak Yer Değiştirme: Madde 73- (Değişik: 31.7.1970- 1327/32 md.; 30.5.1974-KHK 12/1 md.; aynen kabul: 15.5.1975- 1897/1 md.) Aynı Kurumun başka başka yerlerde bulunan aynı sınıftaki memurları, karşılıklı olarak yer değiştirme suretiyle atanmalarını isteyebilirler. Bu isteğin yerine getirilmesi atamaya yetkili amirlerince uygun bulunmasına bağlıdır.”
SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİ (657 4/A tabi olanlar için)

Karşılıklı Yer Değiştirme
MADDE 29- (Değişik:RG-14/09/2004–25583)
Bakanlık kadrolarına ilk defa sınav sonunda veya Yönetmelikteki düzenlemelere göre kura ile aynı unvan ve branşta kadrolara atanan personel, sınav ve kura sonuçlarının ilanından itibaren 5 gün içinde Bakanlığa şahsen veya il müdürlükleri vasıtası ile müracaatları halinde karşılıklı olarak yer değiştirebilirler.
Aynı hizmet bölgesi illerde aynı unvan ve branşta görev yapan personel, il müdürlükleri vasıtası ile müracaatları ve Bakanlığın uygun görmesi halinde karşılıklı olarak yer değiştirebilirler.
(Ek fıkra:RG-22/10/2009-27384) Ancak, bu Yönetmeliğin 19 ve 20 nci maddeleri ile 21 inci maddesinin üç, dört ve beşinci fıkraları hariç diğer fıkralarına göre atanan personele, bu madde hükümleri uygulanmaz.
4/B’li Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar (Son değişiklikleriyle)
(Ek: 29/03/2009 tarihli ve 27184 sayılı Resmi Gazete)
Kurum içi yer değişikliği
Ek Madde 3- Sözleşmeli personelin kurumlar arası yer değişikliği yapılamaz.
Sözleşmeli personelin kurum içi yer değişikliğ ise aşağıdaki hallerde Kurumca gerçekleştirilebilir.
a) Kurumun hizmet icapları dikkate alınarak, aynı unvan ve hizmet niteliklerini haiz sözleşmeli personelin kurum içi karşılıklı yer değiştirme talepleri, pozisyonunun vizeli olduğu birimde fiilen en az bir yıl çalışmış olmaları şartıyla yerine getirilebilir.

 

SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİ

Atamalara İlişkin Usul ve Esaslar

Madde 8

g) Sözleşmeli personelin, aynı unvanda istihdam edilmek kaydıyla, üstleri vasıtasıyla sözleşmenin bitimine bir ay kala ilgili İl Sınav ve Kura Komisyonlarına karşılıklı yer değiştirme talebinde bulunması halinde görev yerleri, talepleri doğrultusunda değiştirilir. Bu şekilde yapılacak bir yer değiştirmede, sözleşmeli personelin, istihdam edildiği hizmet biriminde en az 1 yıl çalışmış olması şartı aranmaz. Ancak, sözleşme yapıldıktan sonraki karşılıklı yer değiştirmeler yeni sözleşme döneminin başlangıcında uygulanır. Ayrıca, görev yerleri kura ile belirlenen personelden, kura sonuçlarının ilanından itibaren bir hafta içinde Merkez Sınav ve Kura Komisyonuna birlikte başvurarak yer değiştirme talebinde bulunanların yerleri, talepleri doğrultusunda değiştirilir.
Becayiş Şartları Nelerdir ?

657 kadrolular için

  1. Aynı ünvan sınıf ve hizmet bölgesinde olmak
  2. Becayiş’in atamaya yetkili amirce onaylanması gerekmektedir.
  3. Kura ile ilk defa atananlar kura sonuçlarının açıklanmasından 5 gün içerisinde yer değişikliği talep edebilirler
  4. Herhangi bir sebeple ataması yapılanların becayiş için başvurabilmeleri için 1 yıl geçmesi gerekmektedir.

4 / B sözleşmeliler için

  1. Aynı ünvan sınıfta olmak
  2. Becayiş’in atamaya yetkili amirce onaylanması gerekmektedir.
  3. Kura ile ilk defa atananlar kura sonuçlarının açıklanmasından 1 hafta içerisinde yer değişikliği talep edebilirler
  4. Sözleşme imzalayanlar fiilen 1 yıl çalışmış olmaları gerekir ya da sözleşme bitimine 1 ay kala başvurabilirler

    Becayiş Nasıl Yapılır?

1-Becayiş yapacak kişiler çalıştıkları kuruma dilekçe ile başvurmalıdır

örnek Dilekçe (657 Kadrolular için)

………………………….Hastanesi Baştabipliği’ne

Kurumunuzda …………………. biriminde ……………….. (hemşire – ebe vs) olarak çalışmaktayım…………..ilinde ………………hastanesinde çalışan ………………………..TC Kimlik no lu……………………………..Sicil No lu özlem ……………. ile becayiş yapmak istiyorum.

Gereğini arz ederim

Tarih

İsim Soyisim

İmza

Sicil No

 

örnek Dilekçe (4B liler çin)

………………………….Sağlık Müdürlüğü

( İl Sınav ve Kura Komisyonluğuna)

Kurumunuzda …………………. biriminde ……………….. (hemşire – ebe vs) olarak çalışmaktayım…………..ilinde ………………hastanesinde çalışan ………………………..TC Kimlik no lu……………………………..Sicil No lu özlem ……………. ile becayiş yapmak istiyorum.

Gereğini arz ederim

Tarih

İsim Soyisim

İmza

Sicil No

2-Becayiş onaylandıktan sonra karşılıklı olarak ilişik kesilir ve başlayış yapılır.

Facebook Friends